...

WIE ZIJN WIJ?

Ons verhaal

“Professionele en persoonlijke ontwikkeling gaan bij ons hand in hand.”

Ons verhaal begint in 1992. In dat jaar maakte Ronald Hulshof zijn grote droom waar; hij richtte een opleidingsinstituut op, van waaruit hij kon werken volgens zijn visie op counseling en de betekenis daarvan voor mensen. Hij noemde het instituut ‘Europees Instituut voor psychosociale educatie’. Eerder speelde Hulshof al een belangrijke rol in de ontwikkeling van de eerste opleidingen voor counselors. In 1992 leidde dit tot een eigen opleiding. Hierin was niet alleen aandacht voor de ontwikkeling van de persoon als counselor en de vaardigheden die daarbij horen; ook wetenschappelijk gefundeerde theorieën en modellen kregen een belangrijke plaats. Kern van zijn opleiding was de client centered approach van Carl Rogers, grondlegger van de humanistische psychologie. Rogers had de overtuiging dat elk individu van nature streeft naar het ontplooien en optimaal benutten van de eigen mogelijkheden en talenten.

“Hoezo ‘Europees Instituut?”, is een geregeld terugkerende vraag. Oprichter Ronald Hulshof had de ambitie om in verschillende Europese landen zijn opleiding aan te bieden en nam voortvarend alvast ‘Europees’ op in de naam. Vanaf de start hebben zich vele Vlaamse universitaire docenten en trainers verbonden aan het ons instituut. Maar internationaler dan dat zijn we nooit geworden… 

Opkomst van coaching

Met de opkomst van de (werkgerelateerde) coaching in de late jaren ’90 werd de scope van het Europees Instituut breder. Naast de hulpverleningsgerichte counseling groeide ook bij ons aandacht voor deze ‘lichtere’ begeleidingsvorm. Coaching was er – zeker rond de eeuwwisseling – op gericht om in werksituaties iemands potentiële kwaliteiten vrij te maken, zodat hij optimaal functioneert, presteert en leert. De laatste 10-20 jaar is deze ontwikkeling in vele vormen geprofessionaliseerd, en zijn onze opleidingen steeds in vorm ingericht op de actuele situatie in de wereld om ons heen.

30 jaar na de oprichting wijzigde onze naam en biedt Coach College nog steeds eigentijdse opleidingen met karakter. Gebleven is de diepe overtuiging dat elk mens de wens om te groeien en groeipotentieel in zich heeft. Coaching en counseling zien wij als krachtige ‘hulpbronnen’, wanneer ze met kennis van zaken (w.o. methodieken en interventies) worden ingezet door een professional die ook zichzelf als instrument door en door kent.

Coaching en counseling onmisbaar bij persoonlijk leiderschap

De essentie van counseling is nog steeds verweven met al onze coachopleidingen: in onze zienswijze gaan persoonlijke en professionele ontwikkeling bij de coach (in opleiding) hand in hand.

Om te kunnen toepassen wat bij jezelf, de situatie en je coachee past, moet je als coach beschikken over een breed palet van meerdere modellen. Die basis bieden wij aan. Wij beschouwen coaching en counseling als een onmisbaar instrument in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Leiderschap in werksituaties maar ook in de privé-omgeving. Zelfkennis, authenticiteit en het kunnen aangaan van verbindingen zijn daarbij belangrijke, te ontwikkelen kwaliteiten.

De Baak, onze moederorganisatie

Sinds mei 2006 maken we deel uit van de Baak en zijn we gevestigd op het prachtige landgoed de Horst in Driebergen. Als dochter van de Baak kunnen we putten uit een grote bron van expertise op het gebied van leiderschap. We werken nauw samen op het gebied van coaching en coachend leiderschap.

Onze missie

Coach College de Baak wil mensen inspireren, stimuleren en ondersteunen om te ontdekken wie zij zijn en hoe zij willen leven en werken. 

Met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

  • de grote waarde en het unieke van ieder mens;
  • het verwerpen van dogma’s: ieder mens heeft het recht op individuele keuzevrijheid en zelfstandig zoeken naar waarheid;
  • betrokkenheid bij de ander, ofwel:
  • nastreven van wat mensen verbindt en wegnemen wat verdeelt;
  • bijdragen aan het welbevinden van de medemens in het bijzonder en de kwaliteit van de samenleving in het algemeen;
  • de zelfverantwoordelijkheid en potentiële mogelijkheden van mensen om leven en werk naar eigen aard en behoefte in te richten.

INSPIRATIE

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.