...

INCOMPANY OF MAATWERK OPLEIDINGEN

INCOMPANY OPLEIDINGEN

Coaching is een belangrijk ontwikkelinstrument binnen organisaties. Met coaching spreek je het vermogen in mensen aan om zichzelf te ontwikkelen. Dat is niet alleen zinvol voor “nu”. Coaching stelt medewerkers in staat toekomstige uitdagingen beter aan te gaan.

Samen met u brengen wij uw organisatie verder door mensen in beweging te zetten en hun lerend vermogen aan te spreken.
Hoe we dat doen?

MAATWERK OPLEIDINGEN

Onze ‘open’ coachopleidingen bieden we ook als maatwerktraject aan. Daarnaast hebben we een aantal trainingen ontwikkeld die specifiek gericht zijn op interne coaches of coachend leidinggevenden.

Combinaties zijn mogelijk en uiteraard wordt de invulling en het aantal dagdelen in overleg met de opdrachtgever afgestemd.

Afspraak maken

Maak een afspraak om ontwikkelwensen binnen uw organisatie in kaart te brengen. Wij vertalen deze naar een ‘taylor made’ programma. Afhankelijk van uw vraag neemt een van onze adviseurs contact met u op voor een vrijblijvend eerste gesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. Mailen kan altijd, info@coachcollege.nl

Gemeente Sittard-Geleen

VERDIEPEND MAATWERKTRAJECT VOOR PARTICIPATIE- EN JOBCOACHES

De Gemeente Sittard-Geleen wil haar participatiecoaches en jobcoaches effectiever inzetten om burgers te kunnen coachen naar participatie in de vorm van werk of vrijwilligerswerk. Doelstelling daarbij is “iedereen doet mee en niemand aan de kant.” De coaches passen maatwerk toe op de persoonlijke situatie van de cliënt. Om deze doelstelling te kunnen bereiken was professionalisering en bijscholing van de coaches gewenst.

We hebben een opleidingstraject ontwikkeld waarbij we aansloten bij de diversiteit in achtergrond en werkcontext van de coaches. Persoonlijke leerdoelen en casuïstiek vormden de basis van het traject. Omdat deze coaches allen al ervaren coach zijn, was dit maatwerktraject gericht op verdieping en effectiviteit in het omgaan met de doelgroep.
Specifieke problematiek kwam aan de orde: psychopathologie, gedrags-en persoonlijkheidsstoornissen, criminaliteit, verslaving, depressiviteit, etc. En een analysemodel, resultaatgerichte toegepaste aanpak per cliënt, en kennis en inzicht in de achtergrond van de cliënten.

Daarnaast is er, zoals in al onze opleidingen, centrale aandacht geweest voor verdiepend inzicht in de eigen triggers en valkuilen van de coach en de achtergrond daarvan. Met name die waarin men met deze specifieke doelgroep te maken heeft:

 • Overdracht-tegenoverdracht
 • Transactionele Analyse
 • NLP
 • omgaan met weerstand
 • omgaan met emoties

Resultaat
Na deze opleiding waren deelnemers in staat om:

 • Situationeel diverse methodieken te hanteren in coaching
 • Effectief en doelgericht te coachen naar uitstroom
 • Flexibel te kunnen schakelen in gesprekstechnieken
 • Vanuit deskundigheid eigen interventies te kiezen en krachtig in te zetten
 • In samenwerking effectief en doelgericht te werken

“De training Methodisch Coachen heeft meer zelfinzicht gegeven en een beter inzicht in psychische problematiek die bij veel van onze coaches voorkomt.De theoretische lessen waren zeer zinvol. De theorie hebben we geoefend met acteurs, wat als zeer waardevol is ervaren.”

LvoNew

Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO)

MAATWERKTRAJECT INTERNE COACH

De stichting LVO wil dat docenten elkaar kunnen coachen in hun werk. Docenten beschikken al over didactische vaardigheden en een theoretische achtergrond in leren, bovendien is hun context vrij specifiek. Dit maakte dat LVO voor haar docenten een maatwerkopleiding zocht die past bij de achtergrond en context van de docenten.

We hebben de opleiding tot coach afgeleid van onze basisopleiding tot coach. De context, de persoonlijke leerdoelen en de eigen cases van de docenten vormden de basis van het maatwerktraject. De aangeboden inhoud, oefeningen en werkvormen kwamen uit de basisopleiding.

De opleiding was nadrukkelijk ervaringsgericht. Door middel van ervaren, reflecteren en opnieuw experimenteren werd een rijke leeromgeving neergezet.

De docenten hebben zich na een jaar hard werken ontwikkeld tot waardevolle interne coaches. Hun vaardigheden zijn ondermeer:

 • Zichzelf inzetten als instrument in de coaching.
 • Het creëren van een goede leeromgeving voor de coachee.
 • Het professioneel en methodisch inrichten van een coachtraject.
 • Het zich richten op zelfsturing in leren en werken van de coachee.

UWV Werkbedrijf

MAATWERKTRAJECT E-COACHING

De medewerkers van het werkbedrijf communiceren in toenemende mate online met hun klanten. De wens van het UWV is om deze communicatie op een professionele en effectieve manier te doen. De effectiviteit moet blijken uit een toegenomen klanttevredenheid.
We hebben voor de medewerkers van het werkbedrijf een hands-on traject ontworpen, waarin nieuwe theorie over online begeleiden is aangereikt, op een realistische manier is geoefend en onder begeleiding is gereflecteerd. Op trainingsdag 1 zijn de piketpalen voor de inhoud geslagen. Deelnemers gingen direct daarna zelf aan de slag met een oefenklant. In de volgende trainingsdag is gereflecteerd op de ervaringen met de oefenklant en vond een verdiepingsslag in de toepassing van de methodiek plaats. De medewerkers zijn daarna onder supervisie aan de slag gegaan in hun eigen werkpraktijk. Enige tijd hierna vond in groepjes een begeleide supervisie plaats.

Door de samenstelling van het programma waarin zowel zelfstudie, theorie, ervaring en vooral veel zelf doen gecombineerd werden, zijn de deelnemers opgeleid tot zelfstandig functionerende e-coaches van het UWV. De berichten die door hen geschreven worden kenmerken zich door een grote mate van betrokkenheid, duidelijkheid en gerichtheid op zelfsturing van de klant.

“De collega’s kijken met tevredenheid terug op de deelname aan de e-coach opleiding. Ze hebben steeds meer het gevoel dat de klanten positiever gaan reageren. Zelf zijn ze ook anders tegen hun werk gaan aankijken, met name op het reageren op digitale berichten. De druk dat er nog  “x” berichten afgehandeld moeten worden voelt anders, minder zwaar. Als uitvoerder van deze opleiding hebben we Coach College de Baak ervaren als een zeer professionele opleider. Zowel de opleider als de opleiding e-coaching kunnen we zeker aanbevelen.”

RO_VJ_DTV_Logo_2_RGB_pos_nl

Ministerie van Veiligheid en Justitie (DT&V)

MAATWERKTRAJECT COACHVAARDIGHEDEN

DT&V vroeg ons een training coachvaardigheden voor senior medewerkers te ontwikkelen. De senior medewerker heeft geen formele leidinggevende positie maar moet medewerkers wel op een coachende manier aan kunnen spreken op kwaliteit, kwantiteit, houding, gedrag en ontwikkeling.

We hebben deze groep opgeleid langs een collectieve en individuele leerlijn. In de collectieve leerlijn stond het uitwisselen van ervaringen en opdoen van nieuwe kennis en methoden centraal. In de individuele leerlijn, die via e-coaching plaatsvond, hebben we ons gericht op de toepassing van het geleerde in de eigen praktijk.

Na de training coachvaardigheden waren de senior medewerkers in staat om passend bij hun rol een scala aan gesprekstechnieken toe te passen. Ze hebben zicht gekregen op hun eigen stijl van coachen en het effect daarvan op het gedrag van de medewerker. Ze zijn beter in staat zowel positieve als negatieve feedback te geven en te ontvangen.

Reinier de Graaf Groep

PROFESSIONALISERING INTERNE COACHES

De afdeling Opleiding & Wetenschap van Reinier de Graaf Groep vroeg ons de leden van de interne coachpool die nog geen opleiding op het gebied van coaching hebben gevolgd een verdiepingstraject aan te bieden dat aansluit bij hun ontwikkelde coachcompetenties en ervaring. Met als doel dat zij vervolgens in staat zijn basis-coachcompetenties in te zetten bij het begeleiden van collega’s en het eigen functioneren als coach op basis van zelfreflectie gericht te verbeteren.

De medewerkers volgden training in kleine groepen, voerden verschillende coachgesprekken en volgden colleges op het gebied van ontwikkelingsgericht coachen, cliëntgerichte coaching, cognitief-gedragsgerichte coachen en hanteren van persoonlijke kernthema’s.

Syndion

OPLOSSINGSGERICHT COACHEN VOOR INTERNE COACHES

Syndion een grote zorgorganisatie in het midden van het land, heeft ons gevraagd een kortdurende opleiding oplossingsgericht coachen te ontwerpen voor haar interne coaches. Het interne coachnetwerk is in 2014 gestart. De training was er vooral op gericht de coaches een “quick start” te geven van hun werkzaamheden. De wens was dan ook om de rugzak te vullen met handvatten die direct in de coachpraktijk toe te passen waren.

Het traject bestond uit twee dagen training, met een tussentijdse begeleide intervisie. Na de eerste trainingsdag gingen de coaches direct aan de slag in de dagelijkse praktijk. Tijdens de intervisie werden praktijkervaringen besproken en kregen cursisten de kans met en van elkaar te leren. Om het theoretisch kader rondom het onderwerp ‘oplossingsgericht coachen’ te versterken, hebben de coaches een college over dit onderwerp gevolgd bij Coach College de Baak.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.