...

Disclaimer

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Coach College de Baak besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrecht en gebruik informatie

Coach College de Baak behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coach College de Baak of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacy verklaring

Coach College de Baak respecteert de privacy van haar bezoekers en studenten. De via deze website verkregen informatie en/of persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Het Europees Instituut zal de gegevens beheren overeenkomstig de hierop van toepassing zijnde wetgeving.

Coach College de Baak spant zich ervoor in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan op deze website hieraan hun goedkeuring hebben verleend. Indien u hierover opmerkingen heeft, wordt u verzocht een e-mail te sturen naar info@coachcollege.nl.

Beperking van aansprakelijkheid

Coach College de Baak B.V. of daarbij aangesloten bedrijven, noch elke andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze site, zal aansprakelijk worden gesteld voor directe, bijkomstige, indirecte, of straffende beschadigingen, kosten, verliezen of aansprakelijkheden voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van deze site.

Alles op deze site wordt u aangeboden zoals het er staat. Noch Coach College de Baak B.V. noch daarbij aangesloten bedrijven garanderen de nauwkeurigheid van materiaal op deze site of dat het een bepaald doel past. Bovendien is Coach College de Baak B.V. niet aansprakelijk voor beschadigingen aan uw computeruitrusting of voor virussen die uw computeruitrusting zouden kunnen infecteren of andere eigendommen, vanwege uw gebruik of toegang tot of downloaden van materiaal van deze site.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door Coach College de Baak worden beheerd. Coach College de Baak neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of het functioneren van deze sites; de links worden verschaft in goed vertrouwen. Coach College de Baak kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor later ingevoerde verandering in deze externe sites.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Vragen

Heeft u vragen heeft naar aanleiding van deze disclaimer, stuur dan een e-mail naar info@coachcollege.nl.

Spring naar toolbar
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.